S-TSM Dobřichovice 23.5.2020

May 24th, 2020

V sobotu 23.5.2020 jsme uspořádali tréninkové zápasy závodních hráčů (všech věkových kategorií) na tenisových dvorcích na Dobříši. Jak už se stalo zvykem tak ke krásnému prostředí se připojilo i bezvadné počasí. V každé kategorii bylo cca 14 hráčů a hráček. Odehráli jsme hodně pěkných zápasů, jak ve dvouhře , tak i ve čtyřhře. Zejména čtyřhry je potřeba trénovat, v klubech na to není čas, pro svoji variabilitu situací.

1

S-TSM Dobřichovice 16.5.2020

May 17th, 2020

V sobotu 9.5.2020 jsme uspořádali sparingové tréninkové zápasy závodních hráčů (všech věkových kategorií) na tenisových dvorcích na Dobříši. V každé kategorii bylo cca 9 hráčů a hráček. Počasí nám přálo a tudíž jsme mohli odehrát spoustu pěkných zápasů.

2
účastníci S-TSM Dobřichovice

S-TSM Dobřichovice – příprava na soutěže družstev 2020

May 10th, 2020

V sobotu 9.5.2020 jsme uspořádali tréninkové zápasy závodních hráčů (všech věkových kategorií) na tenisových dvorcích na Dobříši. V každé kategorii bylo cca 9 hráčů a hráček. Počasí nám přálo a tudíž jsme mohli odehrát spoustu pěkných zápasů.
1

F.H. Tenis klub Dobřichovice -Tenisová školička 2020

April 15th, 2020

Vážení sportovní přátelé,
rád bych vám poskytl nezbytné informace o organizaci a průběhu tenisových tréninků v období od 7.4.2020. I přes různá omezení , můžeme za zvýšených hygienických opatření, trénovat na venkovních dvorcích. Nemůžeme využívat zázemí klubu (není možné využívat štany a wc) a na tréninky je třeba docházet s ochranou rouškou , kterou během tréninku sundáváme (viz. Foto).

hráč v době Covid-19

Po celou dobu tréninku dodržujeme bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými hráči, tak aby nedošlo ke kontaktu. Před tréninkem i po něm si dezinfikujeme ruce.

Tenisová školička: vhodná doba pro seznámení se s tenisem je věk od 4 let. Tréninky na dvorci budou pravidelně vždy 2 x týdně od pondělí do pátku dle časových dispozic v období od 1.5. do 30 .6. 2020. Tréninky probíhají celé jaro za každého počasí, v případě deště se trénink automaticky přesouvá do naší haly (Lety u Dobřichovic). Každý z účastníků školičky dostane k zapůjčení tenisovou raketu na celou dobu trvání kurzu. Nezbytnou součástí tenisové školičky bude rovněž kondiční příprava, která děti rozvíjí po motorické stránce. Podrobnější informace získáte na internetové adrese klubu, www. f. h. tkdobrichovice. cz

Přihlásit se můžete přímo na telefonu +420 702 875 804 nebo prostřednictvím e-mailu f.h.tkdobrichovice@gmail.com.
Tenisová školička bude pokračovat i na podzim 2020 a poté se bude trénovat i v hale.

Tréninky na Velikonoční pondělí 13.4.2020

April 13th, 2020

Velice speciální bylo letošní Velikonoční pondělí 13.4.2020. Vzhledem k omezení návštěv na koledu, jsme radši trénovali a opět se můžete podívat na tajemné účastníky pondělních tréninků ve FOTOGALERII.

POZNÁTE JE?

April 9th, 2020

Na snímcích z dnešních tréninků máme další 2 tajemné hráče. Poznáte své spoluhráče z klubu?

1

Více opět ve fotogalerii….

2

Tréninky mohou začít v omezené formě od 7.4.2020

April 9th, 2020

NÍŽE V TEXTU NALEZNETE POKYNY, KTERÝMI SE BUDEME V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH ŘÍDIT PŘI TRÉNINCÍCH TENISU. TO CO JE PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE NA STRANĚ 4 DOLE V TEXTU. PEVNÉ ZDRAVÍ PŘEJE FILIP

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Str. 1 z 4
Praha, dne 6. 4. 2020
Č. j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN

Příloha 2
usnesení vlády
ze dne 6. 4. 2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup
potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky
a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb
příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných
hmot, odkládání odpadu,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou
osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
Str. 2 z 4
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně
dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.
2. Nařizuje se:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně
dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého
bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup
nejméně 2 metry, pokud to je možné.
3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na
venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných
místech za splnění těchto podmínek:
 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,
popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě
při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora
uvedené podmínky,
včetně cesty za účelem tohoto sportování.
4. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod.
do konce nouzového stavu.
Str. 3 z 4
II.
S účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne
30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN.
III.
Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.
Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako
na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19,
které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.
Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území
České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020).
Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních
dnech přesahuje 200 (25. března – 291, 26. března – 259, 27. března – 373, 28. března -
262).
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se
přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která
je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest
a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry
do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují
otevřenou bránu.
Cílem tohoto opatření je omezení volného pohybu osob a kontaktů s jinými osobami, tak aby
se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.
Mimořádné opatření ze dne 30 března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, kterým se
zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, až na některé výjimky, se
doplňuje o další výjimku tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích,
v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních
k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.
Str. 4 z 4
Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:
 běhu,
 chůzi,
 cyklistice,
 gymnastice,
 venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
 jízdě na koni,
 golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně dvorce (možno tedy trénovat v sestavě trenér + 2 hráči a nebo hrát čtyřhru.
 lyžování a snowboardingu,
 vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou
osobách v lodi,
 sportovní střelbě,
 bojovým, silovým a úpolovým sportům,
 sportovnímu letectví,
a to na venkovních sportovištích.
Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého
zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19.
Zároveň je však třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území České
republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapánek.
Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa),
které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina
sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou
fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se
sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází
typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě
vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví
ohrožující.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
podepsáno elektronicky

Zajímavosti z karanténních tréninků 8.4.2020

April 8th, 2020

2

Během vládních omezení je k vidění i úsměvná stránka těchto opatření. Na dvorci by například za sebe při zápase mohli zaskakovat navzájem si podobní hráči nebo hráčky.

3

Více ve fotogalerii………

Tréninky od 7.4.2020 opět běží!!

April 7th, 2020

Dnes 7.4.2020 jsme díky uvolnění karantény ze strany vlády ČR, zahájili individuální tenisovou přípravu. Tréninky budou probíhat na dvorci v Krajníkové ulici. Režim bude upraven dle požadavku vlády ČR tzn. hráči/čky budou trénovat v maximálním počtu 2 osob na jedné polovině dvorce a s trenérem na druhé straně dvorce (pouze obyvatelé společné domácnosti mohou trénovat společně ve větším počtu).

3

V případě dalšího uvolnění sportovišť budeme trénovat i v hale (paralelně).

Zvýšená hygienická opatření budou pokračovat ve stejném režimu jako v hale (dezinfekce rukou při příchodu na trénink a po něm, nošení roušky při příchodu na trénink a odchodu z tréninku, bude uzavřeno sociální zařízení , a budeme dodržovat dostatečný odstup i při vlastním tréninku).

Každý obdrží SMS s časem tréninku pro následující dny.

Vzhledem k tomu , že děti nechodí do školy, je možné trénovat i dopoledne. Kdo bude chtít hrát dopo, tak ať mi napíše, jinak budu vycházet z časového plánu na zimní období.

Mimořádná zpráva VV StčTS ke stávající koronavirové situaci

April 1st, 2020

Mimořádná zpráva VV StčTS, kterého jsem členem, ke stávající koronavirové situaci

1. poplatky za zrušené turnaje ze ZTL 201/20 v období 10. 3. – 14. 4. budou klubům vráceny formou kompenzací při úhradě poplatků za turnaje zařazené do LTL 2020 – tyto poplatky zatím kluby hradit nemusí. Až se situace zklidní, bude zveřejněna kompletní tabulka poplatků po odečtení kompenzací.

2. soutěže mini a babytenisu mají uzávěrku přihlášek v pátek 3. 4. 2020 – zatím je přihlášeno 17 minitenisových a 49 babytenisových družstev

3. míče na soutěže družstev, pokud se budou konat, budou mít kluby zdarma, způsob distribuce nebo úhrada nákladů na ně bude oznámena po 14. 4. 2020

4. pro plánované soutěže družstev 2020 pracuje VV StčTS se čtyřmi variantami

a) soutěže se odehrají dle rozlosování – málo pravděpodobné

b) pokud se podaří soutěže zahájit poslední květnový nebo první červnový víkend, pokračovalo by se podle rozlosování a první 3 nebo 4 kola by se dohrála v září – tato varianta předpokládá návrat dětí do škol nejpozději k 1. 6. 2020

c) odehrát soutěže v září zkrácenou formou ve skupinách po čtyřech družstvech (každá soutěžní skupina by byla rozdělena na dvě podskupiny po 4 družstvech, plus utkání o umístění – systém poměrně komplikovaný, náročný na organizaci a v podstatě bez možnosti náhradních termínů

d) soutěže družstev 2020 budou zrušeny – připadá do úvahy pouze při zrušení všech soutěží ze strany ČTS

5. přestupy a hostování byly ze strany ČTS definitivně uzavřeny, soupisky družstev do Informačního systému ČTS bude možné zakládat od soboty 4. 4. 2020

6. soutěže jednotlivců budou rozehrány podle LTL 2020, se zahájením korespondujícím s nařízením vlády ČR a ČTS, všechny mezinárodní soutěže jsou ze strany ATP, WTA, ITF a TE pozastaveny zatím do 8. 6. 2020

7. jakékoliv další rozhodnutí VV StčTS bude sděleno ve středu 15. dubna 2020 na základě dalších omezení ze strany Vlády ČR, které se očekávají po 11. 4. a pokynů od ČTS